Hotel Bania


Hotel Bania
Hotel Bania
Hotel Bania
Hotel Bania
Hotel Bania
Hotel Bania

Płatności

Płatności

Poniżej znajdą Państwo numer naszego konta w celu wpłaty zadatku na rezerwację: 

 • zadatek - 30% wartości całości pobytu, płatne w terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji lub inne warunki w zależności od oferty
 • brak wpłaty zadatku w powyższym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji,
 • możliwość płatności kartą w recepcji hotelu

Hotel Bania **** Thermal & Ski
Ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska 

dla przelewów krajowych:
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr  57 8213 0008 2001 0021 4830 0001
dla przelewów zagranicznych:
SWIFT CODE: GBWCPLPP
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr PL 57 8213 0008 2001 0021 4830 0001

dziękujemy za dokonanie wpłat
Dział rezerwacji Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Regulamin Karty Stałego Gościa

Regulamin Karty Stałego Gościa
 1. Stały Gość to osoba, która była Gościem Hotelu Bania **** Thermal & Ski przynajmniej trzy razy, w tym przynajmniej raz poza sezonem (01 kwietnia - 30 listopada).
 2. Każdy Stały Gość otrzymuje 10% rabatu od usług noclegowych w pokoju który zajmuje (dotyczy tylko cennika standardowego)
 3. Kwota rabatu zostaje przeznaczona na wykorzystanie na usługi gastronomiczne Hotelu Bania **** Thermal & Ski oraz zabiegi Spa Sielsko Anielsko.
 4. Kwota rabatu nie podlega zwrotowi w przypadku nie wykorzystania. Warunkiem skorzystania z rabatu jest odblokowanie rachunku pokoju na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie Hotelu Bania Thermal & SKI
 5. Rabaty Stałych Gości nie sumują się — w przypadku zajmowania tego samego pokoju.
 6. Stały Gość korzystający z ofert specjalnych (pakietów pobytowych lub promocji) otrzymuje zniżki, gratisy lub dodatkowe usługi zawarte w szczegółach ofert.
 7. Wszystkie osoby, które otrzymały status Stałego Gościa na poprzednich zasadach pozostają nadal w gronie naszych Stałych Gości.
 8. Powyższy regulamin obowiązuje od 18.09.2012 do odwołania lub ustalenia nowych zasad.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Regulamin Rezerwacji

Regulamin Rezerwacji
 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem, mailem lub wypełnić formularz na stronie www.hotelbania.pl. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Hotel Bania **** Thermal & Ski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje numer rezerwacji, na który należy się zawsze powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.

 3. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto hotelu. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 6. Płatności należy dokonać do 7 dni od dnia wykonania rezerwacji lub, w terminie uzgodnionym z hotelem.

 7. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconego zadatku.

 8. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił hotelu pisemnie lub mailowo na adres rezerwacja@bania.pl  (dla rezerwacji z wpłatą zadatku).

 9. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.

 10. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą email, w terminie do 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających reklamację (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).

 11. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.

 12. Przedłużenie pakietu możliwe jest jedynie o kolejny pakiet lub poza pakietem w cenach STD

 13. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Gościa pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Regulamin Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Regulamin Hotelu Bania **** Thermal & Ski

§1

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00
 4. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
 5. Rachunek pokoju jest zablokowany. Aby odblokować rachunek kredytowy pokoju należy wypełnić jednorazową zgodę na obciążenie karty podając tam dane takie jak: numer karty, datę ważności, oraz imię i nazwisko posiadacza. Karta, której dane podaje gość w celu odblokowania rachunku musi mieć odblokowaną funkcję płacenia bez jej fizycznego użycia. Hotel zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych karty gościa a po jego wyjeździe sprawdzeniu możliwych niezaspokojonych zobowiązań dane te zostaną trwale zniszczone. Odblokowanie limitu kredytowego pokoju bez podania danych właściwej karty możliwe jest za zgodą dyrektora hotelu lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. Gość poprzez podpisanie rachunku zobowiązuje się do jego zapłaty. Wszelkie reklamacje związane z danym rachunkiem mogą być składane wyłącznie w siedzibie firmy świadczącej usługę, za którą wystawiono dany rachunek. Hotel nie jest stroną w przypadku reklamacji złożonej w sprawie usługi świadczonej przez inne podmioty nawet jeśli gość płaci za tą usługę w ramach rachunku pokoju.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 3. Podczas zameldowania gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać kartę meldunkową lub czytelnie wypełnić i podpisać kartę meldunkową. 
 4. W sytuacji kiedy gość odmówi okazania dokumentu tożsamości hotel ma prawo odmówić zameldowania tego gościa.
 5. Jeśli gość zostanie zameldowany bez podania dokumentu tożsamości ten zobowiązany jest do zapłaty z góry wszystkich należności rezerwowanych - takich jak nocleg, parking czy opłata za zwierzę. W takiej sytuacji zablokowany jest limit kredytowy na pokoju, a może on zostać odblokowany tylko po dokonaniu przedpłaty i tylko do wysokości tej przedpłaty.

§3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach Hotelu od godz. 8-ej do godz. 22-ej.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gościom lub funkcjonowanie Hotelu.
 4. W sytuacji gdy podczas pobytu gość hotelowy posiada ze sobą zwierzę domowe obowiązuje "Regulamin Pobytu ze zwierzętami domowymi". Przy przyjeździe każdy gość zobowiązany jest się z tym regulaminem zapoznać, potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem na stosownym druku i stosować się do jego postanowień.
 5. W sytuacji gdy gość odmówi podpisania regulaminu pobytu ze zwierzęciem domowym może zostać zameldowany jednak musi zostać uiszczona kaucja w wysokości ustalonej przez dyrekcję hotelu.

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 3. warunku pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 4. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
 5. uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 6. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
 7. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

 1. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa przechować można w depozycie w recepcji.
 2. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami § 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo Hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. Z 1965r. Nr1, poz2) z późniejszymi zmianami.
 3. Jeśli gość łamie zakaz palenia i stwierdzono zapach dymu z papierosów w pokoju zajmowanym przez gościa, hotel obciąży gościa kosztem dodatkowej doby. Jeśli konieczne jest dodatkowe pranie wyposażenia w pokoju hotel obciąży gościa kosztem takiego prania. 

§7

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa

§8

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz 7:00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 2. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji straży pożarnej oraz policji.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 5. Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, butów innego wyposażenia, jak również chodzenia w butach narciarskich po obiektach. Hotel posiada wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski można przechować, przebrać się i wysuszyć.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad regulaminu

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi
 1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu 
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi od 50 zł za dobę.
 3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w hotelu.
 4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. 
 6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, klubu nocnego oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 7. Właściciele psów muszą posiadać posłanie. 
 8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.
 9. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu. 
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu.
 12. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele. 
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Regulamin korzystania z garażu hotelowego

Regulamin korzystania z garażu hotelowego
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Lato na Bani w ofercie First Minute już dostępne! Zarezerwuj wakacje i skorzystaj z promocji.